Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП - формуляр „Отказ от поръчка“

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До „ЕНПАПА ООД
Адрес за връщане: обл. Хасково, общ. Димитровград, с. Крепост, 6410, ж.к. Местност Горния Кър.
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
.............................................................................................................. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
................................................................................../Име на потребителя/
гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
IBAN и три имена …………………………………………………………………………………………
/Попълва се в случаите, в които сте заплатили поръчаната от Вас стока/и с наложен платеж или на ПОС терминал с карта на място в нашия офис IBAN на банкова сметка и трите имена на нейния титуляр, по която да Ви бъдат възстановени платените от Вас суми/

...................                                                                             ..................................
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/
Количка за пазаруване
Влезте

Все още нямате акаунт?